جالب ترین وبلاگ پارسی

علمی -موفقیت-مثبت اندیشی-اطلاعات عمومی

حکایت
ساعت ٩:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٧/۳٠   کلمات کلیدی:

منت دانشگاه آزاد را که قبول شدنش موجب لذت است و پول پرداختنش مزید ذلت!

هر پولی که از جیب بیرون می رود جزئی از مال است و چون به حساب دانشگاه واریز می گردد گیرنده ی حال. پس در هر شهریه پولی موجود است و بر هر پولی فیشی واجب.

از جیب و حقوق که بر آید                      کز عهده ی پولش به در آید

یا خدالوجه من الدانشجویان فی الشروع الترم بحدالوفور

فرد همان به که به دنبال پول                    هر عملی خواست به جا آورد

ورنه سزاوار بدهکاریش                           مدرک خود را ز کجا آورد

شهرت شهریه ی بی حسابش همه جا رسیده و تعداد واحدهای دانشگاهیش همه جا کشیده، از هر جا شود استاد آورده و از همه ی دانشجویان پدر در آورد.

قرض کند تا بدهد پول ترم                    آنکه به صد خواری به مدرک رسد

تازه رود از پی هر کسب و کار                 گر خود از این مرحله بیرون کشد

آشپز آشپزخانه را فرموده تا غذاها را چرب و چیلی کند و نگهبان نگهبانی را او فرموده تا کوته آستینان را به بیرون پرت نماید تا به دانشجویانی که همه ی مخارج را کامل پرداخته اند خلعت دانشجویی پوشانده و به مدرک مبارک برساند....